Pannonhalma

2007.12.07

A mai Pannonhalma kezdetei eltérnek a környékbeli településekétől, ugyanakkor szorosan kapcsolódnak a korábban itt létesült szálláshelyekhez, bevezetőként érdemes hát legalább futólag visszatekintenünk ezekre is. A róluk való ismereteink részben a régészek munkájára, részben a nyelvészek tájékozódására támaszkodnak.

Ezek szerint a völgyben folyó patak – és talán a partmenti lakott hely – első fennmaradt neve egy kelta/illír alakzatra megy vissza.

Ennél több és konkrétabb nyoma maradt a határ külön­böző pontjain az egykori római életnek: 3 feltárt sír, egy feltárt és 2-3 feltételezett villának, mint gazdasági egységnek a romjai.

Rangos áldozati sírlelet tanúskodik a hunok itt tartózkodásáról, egy nagy temető pedig az avarok 7-8. századi megtelepedéséről. Már a magyar kor­ból ismert három helynév vall arról, hogy a szlávok is megjelennek a tájon, vall az (avar)-szláv-magyar együttélésről; kettejük eredete igazolhatóan, egyiküké valószínűsíthetően visszanyúlik a honfoglalás előtti időre.

Köztük legnevezetesebb az, amelyik az Arnulf király és Szvatopluk fejedelem találkozását megörökítő Fuldai Évkönyvekben szerepel. A kimondott településneveken túl víznév és területnevek is gazdagítják ennek a kornak az ismeretét, és minden eddigi adalékkal együtt tanúsítják, hogy a nagyközség egykori területe a tájegység központja volt.

Győr - fotó: FlickR szerző: spanautEzt követően az államalapításig tartó idő fejleményei már egyedi és különös szerepet osztanak Pannonhalmának: Árpád a kolostorhegyről gyönyörködik a táj szépségében (Anonymus), Géza fejedelem udvarházat tart a Pán(d)zsa felső folyásánál, Szent István pedig az apátság körüli földeket a rajtuk élő szolgálónépekkel átengedi a maga alapította kolostornak. Gizella királynéval és fiával, Imrével tartózkodási helyül is használja a szerzetesházat és környékét, sőt a királyi jog gyakorlásaként pénzt is veret ezen a helyen. Ami a település további történetét illeti, innentől már az írásokból tudunk róla. Igaz, a tatár­járás előtt szinte csak a nevével találkozunk, [1093. k.: „Primum pfaedium est Pannonia ubi monasterinum situm est” Plt.Capsa 2.A.] egyéb viszonyai ritkán bukkannak föl, az itt élő népesség pedig ráadásul későn, 1240 körül jelenik meg bennük. Az ekkor összeírt 68 háznép állapota még mindig a szolgaság, dolga pedig főleg a szőlőművelés: az akkorra már szembe­tűnő társadalmi változások elkerülik ezt a réteget. Ennek oka lehet többek között, hogy kicsi és szántás-vetésre alkalmatlan a határ, így nincs telkes gazdálkodás: birtokos és tulajdonnal nem rendelkező csak úr- és szolgaként élhet együtt.

Ez teheti érthetővé azt is, hogy a helység minősítése Szent László összeíró levelében éppúgy csak prédium (‘birtok’), mint 150 évvel később Albeus jegyzőnél. [1237-40: „In predio Olsue bec sunt nomina vinitorum… Plt. Fasc. 68.Nr.8.] A közbülső másfél század­beli említések kettős néven történnek: olvasunk Szabáriá-ról is meg Pannóniá-ról is. Ez utal­hat két szomszédos telepre éppúgy, mint egyetlen kettős településre, és a nevek is lehetnek ugyanazon jelentéstartalmú megnevezés két különböző nyelvű alakjai: a valamikori, de még mindig érvényes Szabária részben átadhatta helyét a szláv megfelelőnek: párhuzamosan hasz­nálhatták őket, mígnem a ma nem ismert szláv alakot az írásos kor latinosíthatta. Az őket váltó magyar név, az Alsok – korrelációban a később felbukkanó Felsok-kal, mint település­résszel – csak 13. századi adat, és még mindig csak birtoknév; majd száz év elmúltával (1334) mint igazi falunév ad hírt egy itt lévő villáról. Megjegyezhető, hogy a fenti hármas elnevezés összefügghet a település helyének megváltozásaival: a házak mind közelebb húzódnak a kolostorhoz.

A megkésett fejlődéshez lökést sajátos módon a tatárjárás ad. Utána ugyanis várjelleget ölt a monostor, amitől a hely váras hely, az 1271-ben kapott jog nyomán pedig vásáros hely lesz (a jogot a király 1334-ben erősíti meg). A 14-15. századi gazdasági és társadalmi változások kijelölik, ki­mun­­kálják az új, más mi­nőséget létrehozó irányt. Ennek hátterében olyan jelen­ségek állnak, mint a földesúr – apátok és kormányzók sora – nagyarányú birtokkoncentrációja, a majorsági gazdálkodás kezdetei, a lakosság földuzza­dása – hihetően a környező aprófalvak rovására is -, új ipari és kereskedelmi jogok: felsoki vásár (1453), apátsági jogként a sószállítás és -árusítás, malmok állítása. A változások eredménye, egyben jele is, hogy 1350 után új név: a kolostor templomának védőszentjéről, Szentmárton (1353: Villa Zentmartun [Phlt. XXI. X.]) kezd lenni az uradalom központjának az azonosítója, illetve hogy 1452-ben már mezővárosi titulussal illetik a települést:

„ad oppidum Sti Martni (Phlt. Capsa 68. V)”

Győr - fotó: FlickR szerző: SavageA fejlettebb közösséggé szerveződést jelzi az is, hogy 1338-tól immár külön alsoki templom és plébános is szolgálja a híveket. (Pannóniai, ill. szabáriai eklézsiáról egészen korán, a 12. században is tudósítanak a pápai iratok). A település a közép-kor végére ér el fejlődésének első csúcsára: az 1531.-i összeírás alap­ján 52 portájával – ez a megye­beliek­nek 10 %-a – Győr vármegye második legnagyobb lélek­számú lakott helye, a megyei két oppi­dum nagyobbika. A lakosság zöme ugyan föld­műves, de sokan állnak az uradalom és a vár szolgála­tában, mint ispánok, tisztek, várszolgák, ill. iparosok vagy kereskedők.

Mohács után a vár helyőrséget kap, 1540-től a török kiűzéséig a végvári rendszer láncszemeként szerepel, mint Győr elővára. A lakosság először 1532-ben találkozik először föltehetően fölkészületlenül – az ellen­séggel, amikor is Kőszeg ostroma után a portyázók „sok népet hajtanak rab­ságra” (Verancsics Antal). A vár a továbbiakban is inkább veszedelmet, semmint menedéket jelentett: ritkán tudta megmenteni a várost a rablások­tól, sarcolásoktól, elhurcolásoktól és pusztításoktól. A lakosság, ha tehette, elmenekült, elszökött urától, időnként majdnem vagy teljesen pusztán maradt a település. (1536-ra már 1/3-nál is kevesebb a porta, 1553-ban mindössze kettőről tudunk; 1568-ban, Szigetvár után pedig, majd 1683-ban, a török utolsó felvonulása, nyomán egészen lakatlan.). Menekülésről szólnak a beszámolók 1594-re vonatkozóan, amikor elesik a vár, és 1641-ben is az elviselhetetlen adók miatt. Utóbbiak akkor súlyosbodnak, amikor a lakosság a nyugalom áraként meghódol a töröknek – rövid időre 1543-ban, majd 1569-ben, és 1609 után egészen a felszabadulásig tartóan -, mert hi­szen ezekben a szakaszokban kettős és folyton feljebb srófolt adóztatás folyik.

A földönfutóvá lettek egy része visszatér (1569-ben, 1598-ban, 1606 és 1665, valamint 1683 után, és újak is jönnek a főapátok kedvezményt nyújtó felhívására. Ezek a jövevények eleinte kizárólag magyarok, de 1689-ben már német családok is megtelepednek a városban (Német utca).

50 évre (1585-1638) maguk a bencések is elhagyják Pannonhalmát, de a főapáti címnek ezalatt is mindig van viselője. Ennek köszönhető, hogy a katonai igazgatás nem számolhatta föl a város önkormányzatát.

A török 1594-től 1597-ig, rövid időre pedig 1602-ben és 1606-ban volt a vár ura, ettől függetlenül a települést a hódoltság ideje alatt mindig a fehérvári szandzsáksághoz tartozónak tekintette. A várban különben változóan 50-200 főnyi gyalogos és huszár szolgált. ezek a nyugalmasabb szakaszokban afféle katonaparasztként élték életüket. Számukra a végvári szolgálat 1683-mal be is fejeződött, maga az erősség azonban még szerepet játszott a kuruc-labanc csatározások idején is.

Igaz, alaposan megrongálva, mert a török az utolsó invázió idején felrobbantja, a várost pedig templomostul, házastul még egyszer elpusztítja, mert útját merte állni, ill. útjába esett a Bécs ellen vonuló seregnek. Pedig előtte, a század második felében az élet már kezdett úrrá lenni a pusztu­láson. Az ilyen remény és szándék ugyan mindig élt a lakosságban – ezt jelzi már az apátság és a jobbágyság korábbi, 1593-as urbáriuma is -, de fejlő­dés­ről csak 1650 után beszélhetünk. Ekkor a földesúr új majort kezd épí­teni, és a környék iparosait is megszervezve sorra alakulnak a céhek (szabó, csizmadia, takács, mészáros, legkésőbb pedig a varga 1681-ben. (Ekkor hagy­ja jóvá a király a Győr-kerületi vargák, köztük a szentmártoni és a kör­nyék­beli falvak vargáinak céhszabályát.) Ugyanekkor vallásos egyesület is ala­kul: rendezi sorait az egyház, amelyben majd 1689-től – amikor a környéken katolikus papot még nem látni anyakönyvezés is folyik.

Fontos fejlemény, hogy közben formálódik a helység gazdatársadalma is.

A 18. századra várt a feladat, hogy most már visszaesések nélkül munkálja a fejlődést, feledtesse az anyagi veszteségeket, begyógyítsa a lelki sérüléseket. mert üszkös romokból kellett felépíteni a várost, művelésbe kellett fogni az elvadult mezőt, a szőlők újjáépítésével – ahogy ekkor mondták – fölvirágoztatni a mezőgazdasági kultúrát. Mindezt a 4-500 lakosból kiállítható 80-100 emberrel lehetett/kellett elkezdeni.

A folytatást a természetes szaporodásból valamint a honi és külföldi telepesekből összetevődő többszörös munkaerő vállalta. (A beköltözők meghatározó rétegei a Felvidékről, a cseh-morva területekről, Bajorországból és Alsó-Ausztriából érkeztek, a város lélekszáma pedig velük együtt II. József idejére 2600 fölé nő.)

Szentmárton-Pannonhalmát a török időkig félkörben aprófalvak övezték: Kisfalu, Szentlőrinc, Kisécs, Ilak. Ezek mindegyike elpusztult, és mivel nem sikerült őket újratelepíteni, határuk – a közös földbirtokos okán – beolvadt a város határába. De mivel ez önmagában nem oldotta meg a földek visszahódítását, az uraság, legeltetésre szántóföldi hasznosításra bérbe adta őket. Helybelieknek is, szomszéd falubelieknek is.
A lélekszám növekedésével azonban kevésnek bizonyult a föld, benne a telki állomány, és ekkor bozótosok, erdők, legelők, sokszor szőlők irtásával jutottak területhez a rászorulók. A kedvezőtlen körülményekre ad rálátást az l768-as urbárium:

’71 gazda osztozik a kerekítve 19 egész telken, és mellettük 348 házas vagy házatlan zsellér él más jogállású földből vagy a munkaerejéből. A gazdák zöme a Városban lakik, a zselléreket pedig a Váralján, a Pinceszeren, a Sós-dombon, a Tabánban és a Hegyben találjuk. A szőlőbirtokosok között sok az extráneus, a külsős, nevüket máig őrzik a dűlőnevek. (Az első hegyközségi törvény 1712-ben kelt, ez szabályozza a szőlőültetvények, azok művelésének rendjét.)

Közben az uraság fölfejleszti majorsági gazdaságát, ezt jelzik a század eleji építkezések: pincék, magtár, kasznárlak; ugyanakkor az ipar fölzárkózását mutatja a sörház, a téglaégető, a néhány malom, továbbá az új céhek alakulása (kovács, bognár), ezek igyekeznek koordinálni a sokoróaljai szervezeteket is. 1723-mal kezdődően a vásárokat a kolostor kapuja elől a városba teszik át. 1715-től indul az iskolaszerű oktatás, és később ebben a városban kap helyet az 1606 után Pusztai járásnak nevezett terület főszolgabírósága. 1724-ben az idetelepült tóthegyi hívők számára fölépül a Boldogasszony-kápolna, a német és tót vallásos egyesületek hitbuzgalmi céljaira pedig két kisebb kápolna, és ugyancsak ekkortájt, l 734-ben a Tarisznyavár dombján újjáépül a városi Kis templom.

A 19. század azután nagy százada a városnak. Fontos fejlemények változtatják jobbá, gazdagabbá az életét, ezekkel a település eljutott mezővárosi létének a csúcsára. A gazdaságban az uradalom bár óvatosan, de áttér a kapitalizálódó nagyüzemi termelésre és értékesítésre: gépesítés, újabb major építése (Imre-major), szeszfőzde felállítása, bor eladás. Velük együtt képzettebb tiszteket és tisztviselőket alkalmaznak: Szentmárton a bencés nagybirtok központja.

A magániparban 2 szárazmalom és egy téglagyár kezdi meg működését. A céhekhez kötve szélesebb körű lesz a kisipari tevékenység, a hentesek egyik másika nagy vágó is. Párhuzamosan – köszönhetően az időközben letelepedő zsidó családoknak is – kiteljesedik a kiskereskedelem, benne a piaccal és a vásárokkal. A század végén 20 szakmában 257 iparos, az üzletek viszonylag széles skálájában pedig 47 kereskedő dolgozik. Ez a két réteg nagyobbrészt a környező településeket szolgálja. látja el.

A gazdatársadalom számára (tagjaik létszáma az előbbi rétegekének háromszorosa) történelmi fordulat az 1848-as jobbágyfölszabadítás és az azt követő birtokrendezés még akkor is, ha ezek némileg felemásan valósulnak meg: a majorság cselédjeinek sorsa nem változott, és bizonyos mértékig még mindig a földesúri földek szorításában maradt a város és a gazdabirtokok 61 %-a. A változást beárnyékolták a földesúri jogok eltörléséért folyó csatározások is (hegyek dézsmaváltsága, piac, kocsma jövedelme). A nagyobb és kisebb gazdákat, de az iparosok jó részét és az uradalmat is érzékenyen érintette a szőlők 1885 után föllépő veszedelme, a filoxéra. A kisemberek közül sokan elvesztik ekkor a megélhetésüket, és kénytelenek munkát keresni az urasági pusztákon vagy Amerikában.

A közigazgatásban látványos változás a mezővárosi cím eltörlése a század végén, és azt követően a településrészek egyesítése. Sok a fejlemény az iskola- és művelődésügyben is. 1802-ben új iskola épül, egyetlen termét 1862-ben kettéosztva, ez kéttanítóssá válik. A népiskolai törvény nyomán húsz éves huzavonával ugyan, de két lépcsőben megtörténik a kívánatos továbbfejlesztés: 1879-ben tanítórendi apácák meghívásával lányiskola és óvoda létesül, 1896-ban pedig átadják az új fiúiskolát. Az 1840-es években olvasóegylet alakul, egy ideig pedig zeneiskola is működik. A század végéig megalakul hat vallásos egyesület.

Az időszakban kétszer is (1839, 1876) fölmerül egy kórház létesítésének a terve, de először a tűzoltóság kapja meg az arra szánt pénzt, másodszor pedig áldozatává válik az iskolaépítés körüli alkudozásoknak. A falu képét módosítják az új épületek: az iskolák, az óvoda, a számtartóház, a főbíróház, a nagyvendéglő, a zsidó imaház, de a malmok és a téglagyár is, sőt ide kell vennünk a monostorba vezető „új csavargó utat” (Kazinczy Ferenc: Pannonhalmi út), és ugyancsak más képet mutat az apátság is a húszas-harmincas években megépült toronnyal és könyvtári szárnnyal.

Említsük még meg, hogy 1896-ban fölavatják a Millenniumi emlékmű épületét, és ugyanakkor a vasúti közlekedés megindulásával az állomásét.

A száz esztendő két hadi eseménye közül emlékezetesebb a francia megszállás 1809-ben a vele járó sarcolással, fosztogatással, és mert ekkor egy rövid időre – a megye kettéosztása miatt – itt székelt a győri püspök és itt ülésezett a megyegyűlés is. A 20. század két fele két ellentétes félidő lett a nagyközség történetében. Az első a korábbi vonalak rajzolatát követte, persze a korszerűség diktálta korrigálással, amennyire ezt a két világháború engedte; míg a másik az 1948-ban elorzott vívmányok visszaszerzéséért küzdött, és küzd mostanáig, mostoha körülmények közepette.

1945-ig építkezik tehát az előző gazdasági és társadalmi rend, rendszer. Az eredmények részben nem látványosak, részben gyengítik őket a veszteségek. A megállapítások mögött azt látjuk, hogy a meglévő struktúrák mellett megjelenik a pénzgazdálkodás. (Járási Takarékpénztár), a gazdák bekapcsolódnak a szerződéses termeltetésbe, megalakul a fogyasztási és értékesítési szövetkezet (Hangya), újabb hajtást hoz a középipar, és megjelenik a nagyobb sugarú kereskedelem (szikvízüzem, faanyagtelep, gabonakereskedés). Járási hatáskörrel is bír a csendőrség és utódja, a rendőrség, valamint a pénzügyőrség, a II. világháború időszakában pedig a hadkiegészítő. Ugyanakkor csapás az iparra és a kereskedelemre, hogy 1932-ben Győrbe költözik a Járásbíróság, hiszen ezután kevesebb ember fordul meg a községben.

1929-ben liget létesül a központban, betonjárdát építenek az állomásig, 1935 után – megelőzve a többieket – villamos árammal látják el a községet.

Polgári iskolai előkészítő indul a lányiskolában, 1923 után tanonciskola, 1930-ban új elemi iskola, a tóthegyi kezdi meg működését. A század elején, illetve a két világháború között megjelennek a „Győrszentmárton és Vidéke”, valamint a „Szent Márton Népe” című újságok. és 1937-ben nyit a mozi. Újabb nyolc – jórészt vallásos – egyesület bont zászlót, és – összefogva a környék értelmiségét – dicséretes művelődési programmal kaszinó szerveződik. 1938-ban az aranyvonat ide is elhozza a Szent Jobbot, végül 1940-ben a ligetben fölavatják a zászlótartó emelvényt.

A két háború 196 áldozatot követelt a frontokon, a zsidóság elhurcolása pedig a lakosság egyik rétegének a likvidálását jelentette, ugyan ez a kereskedelemben érzékelhető leépüléssel is járt.

l945-ben 143 családnak 450 holdat juttat a földosztás, és a falu belterülete is megszabadul a földesúri földektől, amelyek helyén 280 házhelyet parcellázhatnak. (Az 1930-ban létrehozott Újtelep-pel együtt ez lényegesen megváltoztatta a településszerkezetet.)

A pártállam 40 esztendeje sötét és derengőbb foltjaival átfesti a település arculatát. A legmarkánsabb ecsetvonásnak, a leggorombább húzásnak az tetszik, hogy az államosítás és a szövetkezetesítés leépíti az ipart, a kereskedelmet, az önálló gazdálkodást; miattuk, valamint a Pannonhalmi járás megszüntetésével a település szinte teljesen elveszti központi és igazgatási szerepét. Minimálisra csökken az egészségügyi ellátás (3 helyett egy orvos, és megszűnik számos munkahely. Ez okozta, hogy a keresők igen nagy százaléka Győrben talált csak munkát, kialakult az ingázók serege. Emiatt is sok család beköltözött a nagyvárosba, és a helyükre jöttekkel nagymértékű lakosságcsere történt.

Új és alapvetőnek bizonyuló kedvező jelenség viszont, hogy a község a 60-as évektől alapozni kezdett az izmosodó idegenforgalomra, kezdi kiépíteni vendéglátó-rendszerét. Ugyanebben az időben fokozatosan átáll a buszközlekedésre, és az új törekvések jelképeként az elnevezésbeli kettősségek megszüntetésére 1965-ben fölveszi a Pannonhalma nevet.

Amint a község kiheverte az első évtizedek traumáit, és a stabilizációs időszak kedvezőbb, gazdasági-társadalmi viszonyokat hozott, létrejöttek a politika által is szorgalmazott mezőgazdasági és ipari társulások a környék termelő üzemeivel, és velük párhuzamosan szerveződtek a közigazgatásbeliek is, mint a társközségi, körzeti oktatási-művelődési, egészségügyi és ipari-kereskedelmi egyesülések. Új lendületet vett a lakásépítés, megsokasodtak a termelő és szolgáltató üzemek-intézmények új épületei. A munkahelyeken nagy létszámú gárdák dolgoztak, ez minőségi különbséget jelentett pl. az alsó és középfokú oktatásban. A lélekszám a település története során először elérte a négyezret. A korszak végére azonban kifulladtak a fejlődési tendenciák, elerőtlenedtek a felépült struktúrák, ezek egy része aztán a rendszerváltozással látványosan össze is omlott.

A település 2000 óta városi címmel rendelkezik. Pannonhalma az azonos nevű kistérség központja. A kistérségben 18 település és ezen belül 17 179 lakó irányítási központja.
pannonhalma.hu

map.jpg